ÜYE BROŞÜRÜ

  

 

MALKARA TİCARET BORSASI

Adres: Camiatik Mah. Fethiye Özver Cad. Ticaret Borsası Tesisleri No:27/3 Malkara

Telefon: (+90) 282 427 10 35 (pbx)     Faks: (+90) 282 427 06 65E-posta: malkaratb@tobb.org.tr      KEP: malkaratb@hs03.kep.tr

 

 

 

MALKARA TİCARET BORSASI HAKKINDA

Borsamız, 04 Temmuz 1957 tarihinde zamanın önde gelen Tüccarları eliyle kuruluşu ile ilgili belgeler Ticaret Bakanlığı’na sunularak kuruluş sağlanmış ve 1958 yılı başında faaliyetine başlamıştır.

Malkara ticaret borsası, 5174 Sayılı  “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” gereği üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplin ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

İlçemizin, Gazibey Mahallesi Tevfikbey Caddesinde kiralık bir yer bularak faaliyetine başlayan Malkara Ticaret Borsası daha sonraları kiracısı bulunduğu yeri satın alarak restore etmiş ve 1992 yılına kadar bu binada hizmetini sürdürmüştür. 1992 Yılında eski bina yıkılarak 4 katlı yeni bir hizmet binası yapılmıştır. Bahse konu binada hizmetini sürdürürken, tartı ve laboratuvar hizmetlerini farklı yerlerde halkımıza sunmuştur.

2003 yılında yeniden yapılanmaya gitmiş ve Yeni Sanayi Sitesi yanında almış olduğu 48 dekarlık arazinin ifrazını yaptırarak 30000 metrekarelik alan üzerine tüm hizmetlerin bir arada verildiği modern bir bina yapmış ve 2004 yılı haziran ayında yeni ve modern binasında gerek tüccarlara ve gerekse yöremiz üreticilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Yeni binamızda 100 kişilik satış salonu, toplantı ve çalışma odaları, laboratuvar ve tartı tesisleri bir arada bulunmakta olup, hizmet binası kapalı alanı 1650 metrekaredir. Borsanın yeni hizmet binasında tüm üretici ve tüccarlara son sistem laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, günün 24 saati tartı hizmetleri sunulmaktadır.

Gelişen ve değişen günümüz ekonomisine ayak uydurmak için Borsamız öncülüğünde mülkiyetinde bulunan 18.000 metrekarelik arsası S.S. Malkara Zahireciler Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne satılarak ilçemiz tüccarlarının 28 adet depo yapmaları sağlanmıştır. Bununla yetinmeyip 2005 yılında 12 adet büro ve 2013 yılında 12 adet depo ile 6 adet büro daha inşa edilerek üyelerimize kiralanmış ve Borsamızın çalışma alanı tam bir Kompleks halini almıştır.

Borsamız organları; Borsa Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kuruludur. Bu organların seçme ve seçilme nitelikleri kanun ve yönetmeliklerde gösterilmektedir. Malkara Ticaret Borsası Meclisi karar ve denetim organı, Yönetim Kurulu yürütme organı ve Disiplin Kurulu ise disiplin kovuşturmalarını yapan organdır. Malkara Ticaret Borsası’nın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun inhasıyla Borsa Yönetimi tarafından tayin olunur. Meclis ve Yönetim Kurulu seçimleri haricinde toplantıların daimi üyesi olup oy hakkına haiz değildir. Üyelerin taleplerini en kısa sürede yerine getirmek amacı ile bilgisayar ağı kurulmuş ve sistem donatılmıştır. Borsamız, 2015 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 120 üyeye sahiptir. Borsa 2015 üye anketi verileri esas alındığında üyelerin; faaliyet yapısı, işletme büyüklüğü ve yapısı yönünden aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Bu verilere göre borsamız ağırlıklı şu 3 meslek grubundan oluşmaktadır.

 • Hububat ve Hububat Mamulleri
 • Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağ ve Gıda Maddeleri

Hayvancılık, Et, Süt ve Süt Ürünleri

Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple Borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım - satımının, fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul olan organize pazarlar olduğundan, Ticaret Borsalarının varlığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin önemli bir unsuru olmaktadır.

 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT

              5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre Borsaların Kuruluş Amaçlan ve Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 1. Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
 2. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilân etmek.
 3. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme ba­kımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartları­nı, fiyatlar üzerinde etkili şartlan ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yü­rürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
 4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fi­yat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve İnternet ağ­lan konusunda üyelerine yol göstermek.
 5. 51’inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
 6. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
 7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.
 8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına ve kendi adına dava açmak.
 • Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçlan ve görev alanı çerçe­vesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 1. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 2. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaattan değer­lendirip Birliğe teklifte bulunmak.
 3. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçe­vesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Borsamız kanun tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarını sürdür­mektedir. Bunun yanında bütçe imkânları el verdiği ölçüde sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde de bu­lunmaktadır.

Kanunda Ayrıca, Ticaret Borsalarının Organları:

 • Meclis
 • Yönetim Kumlu
 • Disiplin Kumlu
 • Hesaplan İnceleme Komisyonu
 • ISO 9001 KYS ve Akreditasyon İnceleme Komitesi Kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı zamanda birer hizmet kuruluşu da olan borsalarda, diğer hizmet kuruluşla­rında olduğu gibi, sunulan tüm hizmetlerde üyelerin mem­nuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş hizmet anlayışı da zaten bunu gerektirmektedir. Malkara Ticaret Borsası da, mevzuatla tanımlanmış şartların dışına çıkmamak koşulu ile;
 • Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen,
 • Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultu­sunda geliştiren,
 • Kayıt dişiliğin engellenmesi ve serbest piyasa koşulları­nın oluşmasına katkı sağlayan,

Üyelerinin katma değerli faaliyetleriyle, bölgesel ekono­mik kalkınmada önemli rol üstlenen, bir borsacılık anlayı­şıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı biçimde ve­rilmesi için, yönetim anlayışı ve örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

BORSAMIZIN GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek,
 • Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde, tespit ve ilan etmek,
 • Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve Internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek, 
 • 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak,
 • Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek,
 • Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek,
 • Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak,
 • Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek,
 • Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek,
 • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak,
 • Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak,
 • Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

 

MALKARA TİCARET BORSASI ORGANLARI

Malkara Ticaret Borsası 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Bor­salar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Borsa Or­ganları, Oluşumları ve Görevleri” bölümündeki maddeler­de belirtildiği şekilde oluşturulmuştur. Organ toplantıları­nın işleyişi, Borsa Muamelat Yönetmeliğindeki “Organ Toplantıları ve Kararları” bölümünde belirtildiği şekilde yürütülmektedir.

Malkara Ticaret Borsası Organları aşağıdaki gibidir;

Meclis Üyeleri: 14 kişi

Yönetim Kurulu Üyeleri: 5 kişi

Disiplin Kurulu Üyeler: 6 kişi

TOBB Genel Kurul Delegeleri: 3 kişi den oluşmaktadır.

 

YILLIK AİDAT

Uygulanan aylık asgarî ücre­tin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olma­yacak şekilde oda meclisi tarafından her yıl bütçe görüş­melerinde belirlenen ve üyelerin her yıl 2 eşit taksitte ödemek zorunda olduğu aidattır.

 

AİDAT ÖDEME ZAMANI

Aidatlar 5174 sayılı Kanunun 25 ve 26. Maddeleri gereği her yıl haziran ve ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksit­te ödenir.

  

BORSAMIZ HİZMETLERİ VE GEREKLİ BELGELER

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

BORSAYA KAYIT OLMA

GERÇEK KİŞİLER İÇİN :

Kayıt için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

 

1.Borsa kayıt beyannamesi

 

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

 

3.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

 

4.Noter tasdikli imza sirküleri

 

5.İkametgâh ilmühaberi

 

6.Üç adet fotoğraf

 

7.Vergi levhası

 

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN :

 

1.Borsa kayıt beyannamesi

 

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

 

3.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

 

4.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

 

5.Temsilcilerin üç adet fotoğrafı

 

6.Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi

 

7.Vergi levhası

 

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

 

2

BORSADAN KAYIT SİLDİRME

1.Yetkili kişi tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi

Kayıt silme için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

 

2.Vefat halinde, varisler tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi

 

3.Vergi dairesince düzenlenen işyeri kapama tutanağı sureti

 

4.Gerekli görülecek diğer belgeler

 

3

ALIM-SATIM TESCİL İŞLEMLERİ

1.Alım tescilleri için müstahsil makbuzlarına ait dip koçanı veya fotokopisi

15 Dakika

 

2.Alım tescilleri için stopaj borcu olmadığına dair belge

 

3.Satış tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi

 

4.İthalat tescilleri için gümrük beyannamesi veya fotokopisi

 

5.İhracat tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi.

 

6.Firma kaşesi

 

7.Gerekli görülecek diğer belgeler

 

4

SALON SATIŞI

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

120 Dakika

 

2.Araç ile gelmiş ve usulünce alınmış numunenin ön analiz sonucu

 

5

HUBUBAT ANALİZİ

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

120 Dakika

 

2. En az 2 kg. usulünce alınmış homojen numune

 

6

YAĞLI TOHUMLAR ANALİZİ

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

5 Dakika

 

2.En az 1 kg. usulünce alınmış homojen numune

 

7

TARTI İŞLEMLERİ

1.Tartımı yapılacak olan araç

5 Dakika

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi

Yukarı çık.

Navigasyon

Close